Klachtenformulier

Misschien heeft u een klacht over wat er in onze praktijk gebeurt.

Waar mensen werken… ontstaan wel eens misverstanden of gaat het soms mis. Dat geldt ook voor uw huisarts, assistente of praktijkondersteuner. Als er vragen of klachten zijn, dan willen we dat graag weten. Wij stellen het erg op prijs als u ze met ons bespreekt. We zullen proberen uw klacht goed af te handelen. Wij willen de oorzaak opsporen en waar mogelijk wegnemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze verbeteren als dat nodig is. U kunt uw klacht aan de arts of assistente melden.

Daarnaast is er een klachtenformulier. U mag deze ook ophalen in de huisartspraktijk. Het is een onderdeel van de klachtenprocedure in onze praktijk. Wij nemen dan contact met u op.

Mochten wij er niet samen uitkomen, dan is het goed om te weten dat u een klacht kunt indienen. De praktijk is aangesloten bij:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN
https://www.skge.nl/contact
T: 088- 0229100
(maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)
E-mail: info@skge.nl

Algemene Privacyverklaring Co-Med

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Co-Med

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. CO-MED kan persoonsgegevens verwerken van u als (potentiële) relatie. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Waarvoor verwerkt CO-MED persoonsgegevens?

CO-MED verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor het in contact treden met u, het uitvoeren van een overeenkomst, het versturen, innen en betalen van facturen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het verbeteren van haar dienstverlening, voor marketing- en communicatie en voor het waarborgen van haar gerechtvaardigde belangen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt CO-MED?

CO-MED verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens zoals volledige naam, adres, woonplaats en inschrijving;
 • Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, geslacht, BSN-nummer;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer.

Deze persoonsgegevens hebben betrekking op (toekomstige en voormalige) relaties van CO-MED, (voormalige) wederpartijen en andere (voor)contractuele relaties. Deze persoonsgegevens heeft CO-MED bij u zelf verzameld. Indien CO-MED persoonsgegevens over u krijgt via een derde, zal zij u daarover informeren.

 

Rechtvaardiging gegevensverwerking

CO-MED verwerkt uw gegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst. CO-MED verwerkt de meeste persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst die zij met u wil of is aangegaan.
 • Wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt indien CO-MED een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van u te verwerken en/of te verstrekken aan derden.
 • Gerechtvaardigd belang. CO-MED kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere communicatie. In dat geval beoordeelt CO-MED of uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan haar gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt CO-MED uw persoonsgegevens op grond van deze grondslag.
 • Verkregen toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van uw toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CO-MED deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk is. Met de derde partij die namens en in opdracht van CO-MED uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten zodat die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG.

 

Beveiliging persoonsgegevens

CO-MED hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CO-MED gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CO-MED in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over toereikende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

CO-MED bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Hierbij houdt zij in de eerste plaats rekening met de wettelijke termijnen die gelden voor de fiscale bewaartermijn van doorgaans zeven jaar. Indien er ten aanzien van uw persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, streeft CO-MED ernaar om de persoonsgegevens na twee jaar te vernietigen, tenzij zij nog een belang kan hebben bij het langer verwerken van uw persoonsgegevens. Dit laatste wordt door haar periodiek beoordeeld.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.